نویسنده = ���������� ������������ ��������������
واکاوی نقش باورهای اختلافی و زمینه های آن در شکل گیری جنگ جمل

دوره 11، شماره 1، تیر 1400، صفحه 415-443

10.22034/jep.2021.251967.1238

ابراهیم رضایی کلیری؛ سید محمد سلطانی