نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
باورهای امامتی و مهدویتی زیدیه متقدم با تکیه بر بازسازی «اخبار المهدیّ»‌ ابوسعید رَواجِنی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-155

10.22034/jep.2021.249830.1232

محمد علی موحدی؛ محمد حسین حشمت پور؛ محمد کاظم رحمان ستایش