نویسنده = ���������� ����������
کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 55-86

10.22034/jep.2022.272210.1276

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فاطمه ادایی خضری