نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-116

10.22034/jep.2021.237423.1196

علی محمد میرجلیلی؛ یحیی میرحسینی؛ محمد زارعی محمودآبادی؛ زهرا ابراهیمی