نویسنده = �������������� ���������� ������������
نگاهی به روایت تزویج امام جواد(ع) با امّ‌‌ الفضل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-190

10.22034/jep.2021.221902.1159

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ معصومه طاهریان قادی