نویسنده = ���������� ���������� ����������
کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 55-86

10.22034/jep.2022.272210.1276

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فاطمه ادایی خضری


تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 99-128

10.22034/jep.2020.202531.1113

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ زینب حسینی زاده؛ محمد رضایی مقدم