نویسنده = �������� ���������� ��������
تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 99-128

10.22034/jep.2020.202531.1113

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ زینب حسینی زاده؛ محمد رضایی مقدم