نویسنده = ���������� ���������� ����������
تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 105-142

10.22034/jep.2018.91176

فریده صرفی؛ ثریا قطبی؛ فریده داودی مقدم