نویسنده = ������������ �������������� ����������
واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 129-146

10.22034/jep.2020.184671.1074

اسدالله کرد فیروزجایی؛ قربان آهنگری کیاسری