نویسنده = ���������� ������ ����������
بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین

دوره 7، شماره 1، تیر 1396، صفحه 115-147

10.22034/jep.2017.85884

طاهره سادات طباطبائی امین؛ زهره اخوان مقدم؛ فریبا شهیدی فر