نویسنده = ������������ ������ ��������
راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-97

10.22034/jep.2020.166660.1040

ولی الله حسومی؛ محمدحسین موسوی؛ ام البنین کیخا