نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������