نویسنده = ���������� ��������������
جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 131-173

حسن محمدی احمد آبادی؛ محمدتقی شاکر


واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1394، صفحه 187-211

سید علیرضا حسینی؛ محمدتقی شاکر