نویسنده = ������������ ����������
دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 35-68

مهدیه رجایی؛ مهدی قندی


نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت

دوره 5، شماره 17، فروردین 1394، صفحه 75-112

مهدیه رجایی؛ مهدی قندی؛ محمد قندهاری