نویسنده = زهرا اخوان مقدم
بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین

دوره 7، شماره 1، تیر 1396، صفحه 115-147

10.22034/jep.2017.85884

طاهره سادات طباطبائی امین؛ زهره اخوان مقدم؛ فریبا شهیدی فر


منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت»

دوره 4، شماره 16، دی 1393، صفحه 237-268

زهرا اخوان مقدم


منبع شناسیِ موضوع «رجعت»

دوره 4، شماره 15، مهر 1393، صفحه 217-236

سید مجید نبوی؛ زهرا اخوان مقدم؛ رضا مرادی سحر