نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

دوره 4، شماره 15، مهر 1393، صفحه 109-145

محسن دیمه کار گراب