نویسنده = �������� ������������ ��������
بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت

دوره 4، شماره 15، مهر 1393، صفحه 31-69

سید علیرضا حسینی شیرازی؛ طاهر عزیز وکیلی