نویسنده = ���������� �������������� ������ ������������