نویسنده = ������ ���������� ��������
دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش

دوره 3، شماره 12، دی 1392، صفحه 17-55

هادی علی تقوی؛ محمد قندهاری؛ محسن فیض بخش