نویسنده = عبدالحسین طالعی
تعداد مقالات: 5
4. گزارشی از یک مطالعه تطبیقی در دیار غرب درباره امامت

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 342-346

عبدالحسین طالعی


5. مناقب اهل بیت (ع) از کتاب مجالس سمرقندی

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 353-360

عبدالحسین طالعی