نویسنده = ������������ ����������
سیمای امامت در پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 265-296

بهروز همایی؛ راضیه سلیمانی