نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������
آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 235-262

رابرت گلیو؛ ترجمه مجید منتظر مهدی