نویسنده = ������������ ������ ����������
مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 115-162

محمدتقی سبحانی؛ سید مصطفی مطهری