نویسنده = �������������� ��������������
تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 89-118

10.22034/jep.2022.327254.1396

روح الله کاظمی؛ محمدتقی سبحانی؛ سیدضیاء الدین میرمحمدی


وحدت و تقریب بر پایة امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین

دوره 11، شماره 1، تیر 1400، صفحه 103-142

10.22034/jep.2021.294482.1325

مرتضی علیزاده نجار؛ محمدتقی سبحانی


مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 115-162

محمدتقی سبحانی؛ سید مصطفی مطهری