نویسنده = ������������������ ��������
سخنان امیرالمومنین(ع) به انتخاب ثعالبی

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 308-314

عمار الفهداوی