نویسنده = �������� ������������ ��������
منبع شناسی حدیث ثقلین تا سال 1385 شمسی

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 289-303

حمید سلیم گندمی