نویسنده = ����������(����������)�� ������������
نظریه امامت در اسماعیلیه

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 183-218

مهدی فرمانیان؛ ریحانه هاشمی(شهیدی)