نویسنده = ���������������� ������������������
زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 155-181

عبدالمجید اعتصامی