نویسنده = ������������ ��������������
القَطرَة من بحار مناقب النبی و العِترَة

دوره 5، شماره 17، فروردین 1394، صفحه 225-242

محمدعلی موحدی


سند خطبه طولانی غدیر در التحصین

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 87-115

محمدعلی موحدی