نویسنده = ������������ �������� ������
ولایت در سنت اسلامی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 207-235

مریا مسی داکیک؛ ترجمه گروه بررسی مطالعات امامت پژوهی در غرب انگلیسی زبان