نویسنده = �������������� ���������� ����������
تفویض دین، نزاعی حقیقی یا لفظی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1392، صفحه 187-206

مرتضی علیزاده نجار