نویسنده = ������ �������� ��������
بررسی لعن در قرآن و سنت

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 181-204

حامد فرج پور