نویسنده = �������� ���������� �������������� �������� ���������� ���� ������ �������������� ���������� ���������� ����
پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 61-77

محمد اویس ریفیودین؛ ترجمه از گروه بررسی مطالعات امات پژوهی در غرب انگلیسی زبان