نویسنده = �������� �������������� ��������������
منابع علم امام در قرآن

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 165-186

محمدتقی شاکر اشتیجه