نویسنده = ������������ ������ ������
قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 111-146

سید علی هاشمی