نویسنده = �������������� ��������
بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 53-80

سید هادی سید وکیلی؛ صفیه سهرابی