نویسنده = ������������ ���������� ��������
آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 29-51

محمد کرمانی کجور؛ رسول چگینی