نویسنده = �������� ���������������� ��������
گزارشی بر ادبیات رثایی آذری

دوره 2، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 211-237

عیسی ثاقب بخشایشی