نویسنده = ���������� ����������
معنای امام در معنویت شیعی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 75-97

هانری کربن؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)