نویسنده = �������� ���������� ������ ����������
نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی

دوره 1، شماره 4، دی 1390، صفحه 249-271

سید مقداد نبوی رضوی