نویسنده = �������������� ��������������
اقرار الصحابه اثری گرانمایه از سده ششم هجری

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 345-350

عبدالله غفرانی