نویسنده = ������������������ ��������
باورداشت مهدویت در خطبه غدیر

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 251-292

امین خوشرفتار