نویسنده = ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)
علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 187-214

لینداجی کلارک؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


معنای امام در معنویت شیعی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 75-97

هانری کربن؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات

دوره 1، شماره 4، دی 1390، صفحه 81-111

محمدعلی امیرمعزی؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


امام و قوای بصری

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 113-146

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)