نویسنده = �������������� ����������������
امامت غدیر در سوره انشراح

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 293-302

محمدباقر انصاری