نویسنده = ������������ �������� ������������������
شخصیت شناسی علامه سیدمحمد قلی موسوی لکهنوی

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 188-211

ناصرالدین انصاری قمی