نویسنده = �������������� �������� ��������
وراثت اصطفائی مقامات الهی

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 32-67

محمد سند؛ محمد فرید انصاری