نویسنده = ������������ �������� ����������
مطالعه‌ تطبیقى دو تراژدى در مسیحیّت و اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 56-114

محمد مقداد امیری