نویسنده = ������������ ������ ��������
معرفی کتاب « تقریب المعارف »

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 255-275

سید حسین حائری


جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 24-54

محمدرضا جعفری؛ سید حسین حائری