نویسنده = ������������ ��������������
جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 24-54

محمدرضا جعفری؛ سید حسین حائری