نویسنده = ������������ ������ ������������������
فرایند آگاهی شیعیان از علم غیب امامان

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 68-87

سید عبدالحمید ابطحی


جستاری در پایان  نامه های امامت پژوهان غربی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 214-235

سید عبدالحمید ابطحی